Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane Yönergesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneleri Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile bu kütüphaneye bağlı olarak oluşturulmuş ve bundan sonra oluşturulacak olan birim kütüphanelerinin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile bu kütüphaneye bağlı olarak oluşturulmuş ve bundan sonra oluşturulacak olan birim kütüphanelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 4 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Üniversitenin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarında gerekli olan, kütüphanecilik hizmetleri sağlamak ve sunmak üzere kurulan merkezî bir birimdir.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
 2. Rektörlük/Rektörlük Makamı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Daire Başkanlığı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,
 4. Merkez Kütüphane: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin tümüne hizmet veren kütüphaneyi,
 5. Birim Kütüphaneleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı birimlerin kütüphanelerini,
 6. Materyal: Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü malzemeyi,
 7. Kullanıcı/Okuyucu: Bu yönerge çerçevesinde kütüphanelerden yararlanabilen kişileri,
 8. Üye: Merkez Kütüphane ile birim kütüphanelere üye olan kişileri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar

 

Madde 6 — Kütüphane binası içerisinde uyulması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Kütüphaneye yiyecek ve kapalı pet şişe su harici içecekle girilmez.
 2. Kütüphane içerisinde sigara içilmez.
 3. Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 4. Kütüphane içinde cep telefonuyla konuşulamaz, kütüphanede bulunulduğu süre içerisinde cep telefonları sessiz konuma alınır.
 5. Kütüphanede bulunanları rahatsız edecek davranışta bulunulamaz.
 6. Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapılamaz ve sesli olarak çalışılamaz.
 7. Kütüphanedeki masa ve sandalyelerin yerleri ancak görevliler tarafından değiştirilebilir. Hiçbir şekilde masa, sandalye vb. eşyaların yeri kullanıcılar tarafından değiştirilemez.
 8. Kamera, fotoğraf makinesi vb. cihazlar kullanarak kütüphane içinde izin almadan çekim yapılmaz.
 9. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 10. Ödünç alınacak materyaller için, ödünç işlemi yaptırılmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İşlem yaptırmadan materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 11. Sadece kütüphane içerisinde kullanılan materyaller masaların üzerlerinde bırakılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik İşlemleri

 

Madde 7 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mensupları ve öğrencileri hariç dış kullanıcılar kaynaklardan sadece kütüphane içerisinde yararlanabilir, üye olamaz. Üniversite akademik ve idari personel ile öğrencileri, üniversite kimlik kartlarıyla üyelik işlemleri için başvurabilir.

 1. Üyelik işlemi bir kereye mahsus olarak yapılır.
 2. Üyelik kaydı için ücret alınmaz.
 3. Üyelik hakkı üniversite ile ilişik kesilene kadar devam eder.
 4. Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

 

Kuruluş Şekli

Madde 8 — Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin merkezî bir kütüphane yapısı içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Merkez kütüphanenin bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer akademik birimler için, gerektiğinde birim kütüphanesi kurulur. Birim kütüphaneleri, ilgili birim yöneticisi ve komisyonun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur. Birim kütüphaneleri ilgili akademik birim tarafından yönetilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı kütüphaneler kurulamaz.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 9 — Kütüphane örgütlenme yönetimi aşağıdaki gibidir:

 1. Daire Başkanlığı: Merkez kütüphanenin koordinasyonu, yönetim ve hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 2. Kütüphane Komisyonu: Rektör onayıyla kurulan bu komisyon, bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, fakülte ve yüksekokullardan, fakülte/yüksekokul yönetimince belirlenecek birer öğretim üyesi temsilci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanından oluşur ve yılda en az bir kez veya gerek görüldüğünde toplanır. Komisyonun görüştüğü konulara bağlı olarak gerektiğinde bir uzman kütüphaneci de toplantıya katılır.

Madde 10 — Kütüphane hizmetleri, bu yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kütüphane Organlarının Görev ve Yetkileri

 

Madde 11 Kütüphane komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Kütüphanenin hedeflerini, kitap ve süreli yayın alımındaki öncelikleri, teknoloji kullanımı ve benzeri konulardaki yeniliklerin uygulanması ile ilgili çalışmalar yapar.
 2. Komisyon, Başkanlığın alınmasını istediği materyallerle, fakülte, enstitü ve yüksekokullarda görev yapan tüm öğretim elemanları tarafından önerilen yayınları inceleyerek; bu yayınların alınmasına karar verir.

Madde 12 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanının görevleri şunlardır:

 1. Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılar.
 2. Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıtların katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yaptırır.
 3. Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönerge, plan ve programı yıllık bütçe taslağı ve biriminin stratejik planını hazırlar.
 4. Kütüphanenin yönetim, denetim, iş bölümü ve çalışma düzenini kurar.
 5. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personel üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapar.
 6. Akademik birimlerin önerdiği dergi, yayın, kitap, araç ve gereçlerin bütçe olanakları ölçüsünde alımına yönelik raporunu komisyona sunar.
 7. Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içi ve dışındaki kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel işitsel gereçler, videobant, elektronik yayın ve benzeri her türlü bilgiyi sağlar. Sağlanan bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulundurur. Bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kütüphane hizmetlerini düzenler, yürütür ve denetler.
 8. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphanede kullanılması için çalışmalar yapar. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışındaki seminer ve konferansları izler.
 9. Kütüphane faaliyetleri ile ilgili raporları üst makama sunar.
 10. Gerektiğinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yaptırır.
 11. Üst makamın vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Madde 13 Şube Müdürlükleri:

Şube Müdürü; Daire Başkanına bağlı olarak, kendisine bağlı birimlerin görevlerinin doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden sorumludur. Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

 1. Kütüphanede verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütür.
 2. Kütüphane içinde alt birimler arasındaki iş akışının eşgüdümlü, sağlıklı ve doğru yürümesini denetler.
 3. Kütüphane içinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanlığına bildirir.
 4. Kütüphanede yapılan çalışmaları takip eder, haftalık iş organizasyonunu yapar, denetler ve aksaklıkları düzeltir.
 5. Kütüphane faaliyetlerine ilişkin çeşitli verileri toplar ve değerlendirir, yapılacak planlamalarda ve iletilecek önerilerde bu verilerden yararlanılır.
 6. Üniversite Genel Sekreterlik İdari Takvim Faaliyet Raporunu hazırlar Daire Başkanlığına sunar.
 7. Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporuna dayanak teşkil edecek sorumluluğu altındaki bölüm ve birimlerle ilgili sayısal verileri ve bilgileri hazırlar, düzenler ve yılsonunda Daire Başkanlığına sunar.
 8. Kütüphane içinde koleksiyonun düzenli tutulması, bakımının yapılması ve korunması ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını sağlar ve takip eder.
 9. Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeleri sürekli izler, sorumluluğunu üstlendiği işlemlerin iyileştirilmesine çalışır ve bu konuda Başkanlığa öneriler getirir.
 10. Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 14 Sayım ve Düşüm Komisyonu

 1. Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphaneleri her yıl yapacakları sayım ve düşüm içlemleri için Sayım ve Düşüm Komisyonu kurar ve kendi dermelerindeki yıpranan materyaller için bu komisyonun onayıyla düşüm işlemine karar verir ve harcama yetkilisinin onayına sunar.
 2. Görevlinin kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizlik dışındaki herhangi bir sebeple bir materyalin kaybolması durumunda ilgili komisyon o materyallerin düşümüne karar verebilir. Ancak düşümü yapılacak miktar Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terki suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo 1’in 5’inci kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

Madde 15 Değer Tespit Komisyonu

Değer Tespit Komisyonu, okuyucuların kaybettikleri veya zarar verdikleri kütüphane materyallerinin güncel değerleri belirler, Kütüphaneye bağış yoluyla gelen materyallerin değer tespitini yapar. En az 3 kişiden oluşur. Değer Tespit Komisyonu kütüphane materyalinin değerinin belirlenmesi için piyasa araştırması yaparak güncel bir fiyat belirler. Değer tespit komisyonunun kararı harcama yetkilisinin onayına sunulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kütüphane Hizmetleri

 

Teknik Hizmetler

Madde 16 — Teknik Hizmetler; kütüphanenin tüm araç, gereç ve her türlü kütüphane materyalinin seçimi ve sağlanmasından, okuyucuya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerin tamamıdır.

 1. Tedarik Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu seçer, satın alır, bağış ve değişim yoluyla temin eder, kütüphaneye bağış olarak kabul edilecek materyallerde Madde-25’de belirtilen “Bağış Yayın Kabul İlkeleri”ne uygunluk aranır.
 2. Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne (DOS) göre sınıflandırır. Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AACR2)’ye dayalı olarak kataloglar. Kütüphane Otomasyonuna MARC girişleri yaparak okuyucuların kullanımına sunar.
 3. Süreli Yayınlar Servisi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlar ve bunları belirli bir düzen içinde kullanıma sunar.

Bu maddenin a, b ve c bentlerinde sayılan işlemlerin tamamı uzman kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür. Teknik hizmetler birimi personeli yılda bir defa, uygun bir tarihte sayıma katılır, hazırlanan raporu Daire Başkanına sunar. Daire başkanının bölümle ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Okuyucu Hizmetleri

Madde 17 — Okuyucu hizmetleri; bilgi kaynaklarından ve kütüphane hizmetlerinden okuyucuların en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayan birimdir. Bu hizmetler yeterli sayıda uzman kütüphaneci tarafından yürütülür. Okuyucu hizmetleri şu alt birimlerden oluşur:

 1. Danışma ve Tanıtım Hizmetleri: Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin Üniversite içinde ve dışında tanıtılmasıdır. Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olur, kullanıcılara yayın tarama hizmeti sunar, yeni çıkan yayınları duyurur ve bilgilendirme (enformasyon) hizmetlerini yürütür.
 2. Ödünç Verme Hizmetleri: Kütüphane materyalinin Üniversite içi ve ILL (Kütüphaneler arası ödünç verme) hizmeti Kütüphane Yönergesine uygun olarak yürütür.
  1. Kütüphane dışında okunmak üzere istenen eserler için gerekli giriş-çıkış işlemlerini yapar.
  2. Kütüphaneden ödünç alınan kitapların zamanında iade edilip, edilmediğini kontrol edip, gelmeyenler için uyarıda bulunur.
  3. Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.
  4. Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için kütüphane materyali kullanım süresi aşım bedeli alınır. Yıl içinde uygulanacak yıllık bedel miktarı Daire Başkanının önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Görsel-İşitsel Hizmetler: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel materyali belli bir düzen içinde hizmete sunar ve bakımını yaptırır.
 4. Görme Engellilere Verilen Hizmetler: Görme engelliler için uygun koleksiyonu oluşturur, okuyucular için gerekli donanımı sağlayarak kullanıma sunar.
 5. Eğitim Hizmetleri: Gerekli olduğu hallerde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere uygulama ve staj programları, kütüphane personeline hizmet içi eğitim ve kütüphane kaynak ve hizmetlerinin verimli kullanılmasını sağlamak için öğrenciler ve öğretim elemanlarına kullanıcı eğitim programları düzenler.

Kütüphaneler arası Ödünç Hizmetleri (ILL)

Madde 18 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri koleksiyonunda bulunmayan yayınları, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemizdeki yurtiçi bilgi merkezleri ve kütüphanelerinden sağlar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri, kütüphanelerarası ödünç verme hizmetlerini, ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) aracılığıyla gerçekleştirir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri kütüphanelerarası ödünç verme hizmetlerinden akademik, idari personeli ve doktora öğrencileri yararlanabilir.

Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetleri ile yayın talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden yayını kullanmayı ve yayının sağlandığı kütüphanenin kurallarına uymayı kabul etmiş sayılır. Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetinden kütüphane web sayfasında Kütüphanelerarası Ödünç bağlantısında yer alan “Kütüphanelerarası Ödünç Formu” doldurularak faydalanılır.

Kütüphanelerarası ödünç hizmet ile talep edilen yayınlara ait tüm masraflar (kargo, posta, fotokopi, vb.) talepte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır. Ödünç alınan yayınların iadesinin gecikmesi, kaybı ya da hasar durumu söz konusu olduğunda sorumluluk talepte bulunan kullanıcıya aittir.

 1. Türkiye Belge Sağlama Ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)

TÜBESS aracılığıyla talep edilen makaleler, tezler ve kitap bölümleri için hizmet bedeli Daire Başkanlığınca belirlenir ve kaynaklar kullanıcıya sadece basılı formatta teslim edilir. TÜBESS üzerinden sağlanan kaynakların kullanıcıya teslimi, hizmet bedeli (toner ve kağıt kullanım bedeli) ve istekte bulunulan kütüphane tarafından belirlenen işlem bedeli, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığının belirlediği banka hesabına yatırılarak işlem belgesinin kütüphaneye teslim edilmesinden sonra gerçekleşir.

İstek yapılan kütüphane tarafından belirlenen işlem nedeli istekte bulunulan yayının türüne göre değişiklik göstermekte olup, talep eden kullanıcı tarafından karşılanır. İşlem bedeli, ödünç alma süresi ve bedeli, ödünç alınabilecek en fazla kitap sayısı, yapılabilecek uzatma sayısı ve süresi, gecikme, hasar ve kayıp bedeli ödünç alınacak kütüphanenin politikasına bağlıdır.

 1. Ankos Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)

KİTS, Yükseköğretim kurumlarının kütüphane/bilgi merkezlerinden sağlanan kaynakla ilgili işlem bedeli, ödünç alma süresi ve bedeli, ödünç alınabilecek en fazla kitap sayısı, yapılabilecek uzatma sayısı ve süresi, gecikme, hasar ve kayıp bedeli ödünç alınacak kütüphanenin politikasına bağlıdır.

Ödünç alınan kitapların iadesinin gecikmesi, kaybı ya da hasar durumu söz konusu olduğunda sorumluluk talepte bulunan kullanıcıya aittir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kütüphanelerden Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları

Madde 19 — Kütüphaneler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine, personellerin birinci derece yakınlarına ve sadece akademik araştırma yapmakta olan ve bu amaçla Merkez Kütüphaneyi kullanmayı talep eden araştırmacı statüsündeki dış kullanıcılara açıktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanelerinden materyal ödünç alabilecekler ve elektronik materyallerden yararlanabilecekler Madde-22’nin a bendinde yer alan kullanıcılarla sınırlıdır.

Madde 20 — Kullanıcılar Kütüphaneye ait kitap veya diğer materyallere zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kütüphaneye ait kitap veya diğer materyaller çizilmesi, karalanması, yırtılması, kesilmesi veya sair şekillerde materyallere zarar verilmesi durumunda Daire Başkanlığınca yasal işlem başlatılır ve durum Rektörlük Makamına bildirilir. Kütüphane kurallarına uymayan ve kütüphanenin diğer demirbaşlarına zarar veren kişiler hakkında da aynı işlem uygulanır.

Kütüphane materyallerini izinsiz bina dışına çıkaranlar ve çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında Daire Başkanlığınca yasal işlem başlatılır ve durum Rektörlük Makamına bildirilir.

Kullanıcı, ödünç aldığı materyali en geç ödünç verme süresi sonunda kütüphaneye teslim etmelidir. Ödünç alınan bir materyalin kaybedilmesi halinde ise, kullanıcı materyali kaybettiğini ivedilikle Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu yönergenin ilgili maddeleri ve sair Yüksek Öğretim Kurumları Mevzuatına göre yasal işlem uygulanır.

Ödünç Verilemeyecek Materyaller

Madde 21 — Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez:

 1. Başvuru (müracaat) eserleri (indeks, sözlük, ansiklopedi, vb.)
 2. Tezler,
 3. Görsel-işitsel araçlar,
 4. Süreli yayınlar,
 5. Müzik notaları,
 6. Atlas, harita ve slaytlar
 7. Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal vb. materyaller,
 8. Nadir eserler
 9. Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Ödünç Alma-Verme

Madde 22 — Kütüphane kaynaklarından yararlanma usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

 1. Ön lisans ve Lisans öğrencileri 20 gün süreyle 5 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali; Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 30 gün süre ile en çok 20 kitap ve en çok 7 gün süre ile 5 multimedya materyali; Akademik personel bir defada en çok 45 gün süre ile en çok 30 kitap ve en çok 7 gün süre ile 5 multimedya materyali, en çok 8 saat süreyle bireysel çalışma odası ve en çok 5 saat süreyle grup çalışma odası; İdari personel en çok 30 gün süre ile en çok 15 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali ödünç alabilir.
 2. Madde 21’de belirtilenler dışındaki kitap ve diğer materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. 
 3. Kullanıcıların Üniversite kimliğini her yayın ödünç alma işlemi sırasında göstermesi zorunludur.
 4. Başka bir okuyucuya ait kimlik ile ödünç yayın alınamaz, süre uzatması, ayırtma işlemleri yapılamaz, alınan yayınlar başka kişilere devredilemez.
 5. Kullanıcılar ödünç-iade işlemi yaptıkları materyallerin takibini kütüphane hesapları üzerinden online olarak takip edebilir.
 6. Üzerinde iade süresi geçmiş kitap bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.
 7. Başkası tarafından ödünç alınan yayınlar için ayırtma (rezerv) yapılabilir. Rezerv yayınlar 2 gün içinde alınmadığı takdirde varsa rezerv sırasında bir sonraki kullanıcıya verilir, sırada kullanıcı bulunmadığı takdirde yayın rafa gönderilir.
 8. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyallerin ödünç sürelerini kütüphane hesapları üzerinden 1 defa uzatabilir. Kütüphane ödünç verme servisinden uzatma yapmak isteyen kullanıcılar materyal ile birlikte gelmelidir.
 9. Bireysel ve grup çalışma odaları Üniversite akademik personelinin kullanımı içindir. Odaların anahtarları diğer kütüphane materyalleri gibi otomasyon sistemi üzerinden saatlik olarak ödünç verilir. Bireysel çalışma odaları 8 saatliğine, grup çalışma odaları ise ödünç süresi boyunca en az 2 kişi tarafından kullanılması şartıyla 5 saatliğine ödünç verilir.
 10. Kitap ve ciltli dergi eki olan CD/DVD’ler ödünç verilebilir.
 11. Kullanıcı ödünç aldığı materyali belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.
 12.  Gerektiğinde Kütüphane yönetimi iade süresine bakmaksızın ödünç verilmiş yayını geri çağırabilir.

İade Edilmeyen Materyaller

Madde 23 — Kullanıcının, ödünç aldığı materyallerin kullanım hakkı Madde 22’nin a bendinde belirtilen süreler ile sınırlıdır. Eğer kullanıcı, ödünç aldığı materyali herhangi bir sebeple zamanında teslim etmemişse, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın materyal iade tarihini izleyen günden itibaren geçen her gün için Daire Başkanlığı tarafından belirlenip Rektörlük Makamınca onaylanan ve kütüphanelere duyurulmuş olan “kullanım süresi aşım bedelini” ödemekle yükümlüdür. Kullanım süresi aşım bedeli uygulaması, kütüphane hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve diğer kullanıcıların da ödünç alınan materyale ulaşabilmesini sağlamak amaçlıdır. Hakkaniyete uygun olarak, iade için öngörülmüş yasal süreyi aşan kullanıcının, kullanım süresini aşan dönem için materyalin aşınma payına ortak olması da amaçlanmaktadır. Kullanım süresi aşım bedelleri, Üniversitenin Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına aktarılır.

   Kullanım süresi aşım bedeli 01.12.2012 tarihinden itibaren materyal başına günlük 0,25 TL, saatlik ödünç verilen materyaller için materyal başına saatlik 0,25 TL ve 30 günü aşan gecikmeler için günlük 0,50 TL olup, bu miktarların değiştirilmesi Daire Başkanlığının teklifi ve Rektörlük Makamının onayı ile her zaman mümkündür. Kullanım süresi aşım bedeli uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme bedeli miktarının Daire Başkanlığınca belirlenen sınırı aşması halinde bedelin tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka materyal ödünç verilmez.

Kullanım süresi aşım bedeli uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde, kullanım süresi aşım bedeli uygulanmaya devam edilir; ancak, Daire Başkanlığı gerekli görüldüğü takdirde materyaller hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapabilir.

Üniversite öğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen kullanım süresi aşım bedelleri aylıklarından kesilebilir.

Karşılıklılık esası uyarınca ödünç verme sisteminden yararlanmaları halinde diğer üniversite öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri hakkında ilgili üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Biriken kullanım süresi aşım bedellerinin mazereti yoktur. Üniversitenin, kütüphane kullanıcılarının biriken kullanım süresi aşım bedellerinin tahsili hakkında icrai işlem ve sair yasal işlemleri başlatma hakkı saklıdır.

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı

Madde 24 — Bir materyali ödünç alan kullanıcı, materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı tarafından yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale getirildiği belirlenen materyal hakkında kaybedilmiş materyale ilişkin hükümler uygulanır.

Ödünç alınan materyalin kaybedildiği veya 2. fıkra uyarınca hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanması gerektiği hallerde, kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişiden, ödünç aldığı kitap veya materyalin tam ve ciltli bir örneğini/nüshasını ya da yeni ve güncel basımının temin ve teslim etmesi istenir.

Kullanıcı kaybettiği materyali kütüphaneye ulaştırıncaya kadar kullanım süresi aşım bedeli günlük olarak işlemeye devam eder.

Değer Takdir Komisyonu, hasar gören ve kullanılmaz hale gelen veya kaybolan materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, yayınevi kataloglarını inceler, materyalin hacmi, cilt bedeli, kâğıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak değer tespitinde bulunur.

Kaybedilmiş materyalin temini ve tesliminin mümkün olmaması halinde, Değer Takdir Komisyonunca 5. fıkra hükmüne uygun olarak materyalin o günkü rayiç bedeli tespit edilir ve kullanıcıdan yüzde elli fazlasıyla alınır. Ayrıca kullanıcı Daire Başkanlığına materyali temin ve teslim edemeyeceğine ilişkin yazılı bir dilekçe ile başvurduğu tarihe kadar işlenmiş olan kullanım süresi aşım bedellerini de ödemekle yükümlüdür. Tahsil edilen paralar Üniversitenin Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına aktarılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bağış Yayın Kabul ilkeleri

 

Madde 25 — Kütüphanemizin bağış yayın kabul ilkeleri şunlardır:

 1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kitap, süreli yayın, kitap dışı belge, multimedya materyali ve kütüphanenin ihtiyacı olan diğer araç-gereci bağış olarak kabul eder.
 2. Bağış yapmak isteyen kişi veya kurumların bağış yapacakları yayınların listesini önceden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına iletmesi gerekir
 3. Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun, araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
 4. Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar; kağıt, baskı ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
 5. Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş ve karalanmış yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 6. Süreli yayınlarda ve ansiklopedilerde kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
 7. İlkokul, ortaokul ve lise ders kitapları, açıköğretim fakültesi ders kitapları, soru bankaları, teksir, ders notları vb. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
 8. Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki karar Rektörlük Makamınca verilir.
 9. Yayınların rafa çıkarılması veya fazla nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Daire Başkanlığına aittir.
 10. Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 26 — Bu yönerge Üniversite Senatosunun 07/03/2017 tarihli ve 03/04 Sayılı Kararı ile yürürlüğe girmiştir. İş bu yönerge ile bundan önce 13/11/2012 tarihli ve 11/10 Sayılı Senato Kararı ile uygulanmaya konulan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 27 — Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.