Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane Yönergesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri Yönergesi   

Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile bu kütüphaneye bağlı olarak oluşturulmuş ve bundan sonra oluşturulacak olan birim kütüphanelerinin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.


Tanımlar 
Madde 2- Bu Yönergede geçen, 
a) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni, 
b) Daire Başkanlığı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını, 
c) Birim Kütüphaneleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı birimlerin kütüphanelerini, 
ç) Materyal: Kütüphane kullanıcılarına sunulan basılı ve görsel-işitsel malzemeleri, 
d) Kullanıcı: Bu Yönergede belirlenen sınırlar içerisinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kütüphanelerinden yararlananları ifade eder.
 


Örgütlenme 
Madde 3- Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkezi kütüphane sistemi çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Birden fazla eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında birer merkezi kütüphane, tek bir yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında ise o yüksek öğretim kurumuna ait birer kütüphane kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

ÇOMÜ M.Osman Korfman Kütüphanesi özel kurallara tabidir.


Yönetim 
Madde 4- Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı ve başkanlığa bağlı kütüphane yöneticileri ya da sorumluları tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığı’na bağlı olarak bu Yönerge hükümleri çerçevesi içinde ve adı geçen Daire Başkanlığı’nın genel gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Görevleri 
Madde 5- Daire Başkanlığı, atanacak bir başkanın yönetiminde aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak, kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve Üniversitedeki kütüphane personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yürütmek, 
b) Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinden ve dışından kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel-işitsel gereçler, video bant ve benzeri her türlü bilgiyi sağlamak, saklanan bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulundurmak; bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek, 
c) Her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak, 
ç) Yapılmış olan materyal isteklerini Kütüphane Danışma Kurulu’na bildirerek, materyal temini ve tercihleri konusunda önerilerde bulunmak, 
d) Kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi amacıyla, araç ve gereçlerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak, 
e) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında faaliyet raporu hazırlamak ve her yıl Ocak ayı içinde Rektörlüğe sunmak, 
f) Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek, 
g) Gerektiğinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yapmak, 
ğ) Tahsis edilen bütçe dahilinde, kütüphane materyallerinin çağdaş bir kütüphaneye yakışır bir şekilde yenilenmesini sağlamak, kütüphanenin sürdürülebilir gelişimini temin için gerekli tedbirleri almak, bu konudaki önerilerini Kütüphane Danışma Kurulu’na sunmak, 
h) Kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulmasına engel teşkil edebilecek hertürlü alt ve üst yapı aksaklıklarını görev ve yetki sınırları çerçevesinde çözmek, yetki sınırlarını aşan konularda ise ivedilikle Rektörlük Makamı ve ilgili diğer Daire Başkanlıklarını haberdar ederek çözüm talep etmek, 
ı) Kütüphanedeki gelişmeler ve kütüphane hizmetleri konusunda Kütüphane Danışma Kurulu’nu ve geneli bilgilendirmek, 
i) Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

Birim Kütüphane Yöneticiliği ve Görevleri
Madde 6- Fiziksel durum ya da gereksinimler nedeniyle oluşturulan birim kütüphaneleri yöneticileri ve personeli; 
a) Kütüphanelerinde verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek, 
b) Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç-gereç ve diğer her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanlığı’na bildirmek, 
c) Her eğitim-öğretim dönemi başında hazırlayacağı faaliyet raporunu Daire Başkanlığı’na sunmak, 
ç) Kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulmasına engel teşkil edebilecek hertürlü alt ve üst yapı aksaklıklarını görev ve yetki sınırları çerçevesinde çözmek, yetki sınırlarını aşan konularda ise ivedilikle Daire Başkanlığı ve ilgili diğer Daire Başkanlıklarını haberdar ederek çözüm talep etmek, 
d) Kütüphanedeki gelişmeler ve kütüphane hizmetleri konusunda Daire Başkanlığı’nı ve geneli bilgilendirmek, 
e) Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmakla görevlidirler.


Kütüphane Hizmetleri 
Madde 7- Kütüphane hizmetleri ''Teknik Hizmetler'' ve ''Okuyucu Hizmetleri'' olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve yürütülür. 
 

Teknik Hizmetler 
Madde 8- Teknik Hizmetler: 
a) Kitap, süreli yayın, elektronik yayın, tez, mikro-film, video-bant ve görsel-işitsel araçlar gibi her türlü kütüphane materyalinin seçimi, satın alınması ve bağış veya değişim yolu ile sağlanması, 
b) Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca sınıflandırılması, kataloglanması, ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır duruma getirilmesi ve sürekli olarak kullanıma hazır bulundurulması hizmetlerini kapsar.


Okuyucu Hizmetleri
Madde 9- Okuyucu Hizmetleri: 
a) İhtiyaç sahiplerinin, belirlenmiş ''ödünç verme'' ve ''yerinde inceleme'' sistemi çerçevesinde her türlü kütüphane materyalinden yararlanmalarının sağlanması, 
b) Fotokopi, yayın taraması ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, 
c) Kütüphanede bulunmayan materyalin yurtiçi veya yurtdışı kütüphanelerden sağlanması, 
ç) Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyalin ihtiyaç sahiplerinin yararlanmalarına hazır bulundurulması, 
d) Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması hizmetlerini kapsar.


Kütüphanelerden yararlanma 
Madde 10- Kütüphaneler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine ve üniversitenin kampus kurallarına uymak kaydıyla bütün dış kullanıcılara açıktır. ÇOMÜ kütüphanelerinden materyal ödünç alabilecekler ve elektronik materyallerden yararlanabilecekler 12’nci maddede sayılan kişilerle sınırlıdır. 
     Rektörlük Makamı uygun gördüğü takdirde, “ÇOMÜ Kütüphanesi Okuyucu Kartı” verilmek suretiyle, bazı kişi ve kuruluşların kütüphane materyallerini ödünç almalarına ve/veya elektronik materyallerden yararlanmalarına Daire Başkanlığı’nca izin verilebilir. Elektronik materyal lisans anlaşmalarının hükümleri saklıdır. Bu kartın verilmesinde, kamu yararı, üniversitenin ulusal ve uluslar arası saygınlığı ile uluslar arası kütüphanecilik ve karşılıklılık ilkeleri gözönünde bulundurulur. Okuyucu kartı verilmesi şart ve usulleri ile bu kartın kullanıcıya sağladığı haklara ilişkin hükümler Kütüphane Danışma Kurulu tarafından belirlenir.


Kütüphaneden yararlananın yükümlülükleri 
Madde 11- Kütüphaneye ait kitap veya diğer materyaller özenle kullanılmalıdır. Materyallerin çizilmesi, karalanması, yırtılması, kesilmesi veya sair şekillerde materyallere zarar verilmesi durumunda Daire Başkanlığı’nca yasal işlem başlatılır ve durum Rektörlüğe bildirilir.Kütüphane kurallarına uymayan ve kütüphanenin diğer demirbaşlarına zarar veren kişiler hakkında da aynı işlem uygulanır.
   Kütüphane materyallerini izinsiz bina dışına çıkaranlar ve çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında Daire Başkanlığı’nca yasal işlem başlatılır ve durum Rektörlüğe bildirilir.
   Kullanıcı, ödünç aldığı materyali en geç ödünç verme süresi sonunda Kütüphaneye teslim etmelidir. Ödünç alınan bir materyalin kaybedilmesi halinde ise, kullanıcı materyali kaybettiğini ivedilikle Daire Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu Yönergenin ilgili maddeleri ve sair Yüksek Öğretim Kurumları mevzuatına göre yasal işlem uygulanır.


Ödünç Verme 
Madde 12- Madde 14’de belirtilenler dışındaki kitap ve diğer materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Üniversitenin öğretim elemanları bir defada en çok 45 gün süre ile en çok 30 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali; idari personel en çok 30 gün süre ile en çok 15 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali; yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada en çok 30 gün süre ile en çok 20 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali; Üniversitenin ön lisans ve lisans öğrencileri bir defada en çok 20 gün süreyle en çok 5 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali ödünç alabilirler. 
   Ödünç alınan bir materyal, süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise, o materyalin bir defa daha en çok aynı süre ile aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. İki defadan fazla ödünç işlemi yapılabilmesi için, materyalin Ödünç Verme Bankosuna getirilmesi ve materyale başka bir kullanıcı tarafından rezerv konulmamış olması gerekir. 
   Gerektiğinde ödünç verme süresi dolmadan materyal geri istenebilir. 
   Üniversitenin işbirliği yapmış olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin ve kuruluşların öğretim elemanları ve öğrencilerinin kütüphaneden yararlanma hakkı 10.maddenin son fıkrası çerçevesinde değerlendirilir.


Ödünç Verilemeyecek Materyaller
Madde 13- Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez. 
a) Başvuru (müracaat) eserleri /Abstrak, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.) 
b) Tezler, 
c) Görsel-işitsel araçlar, 
ç) Ciltlenmemiş süreli yayınlar, 
d) Müzik notaları, 
e) Atlas, harita ve slaytlar, 
f) Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller, 
g) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller. 
   İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler


Gününde İade Edilmeyen Materyaller 
Madde 14- Kullanıcının, ödünç aldığı kitap ve diğer materyali kullanım hakkı 12’nci maddede belirtilen süreler ile sınırlıdır. Eğer kullanıcı, ödünç aldığı materyali herhangi bir sebeple zamanında teslim edememişse, başkaca hiçbir işleme gerek bulunmaksızın materyal iade tarihini izleyen günden itibaren geçen her gün için Daire Başkanlığı tarafından belirlenip Rektörlükçe onaylanan ve kütüphanelere duyurulmuş olan “kullanım süresi aşım bedelini” ödemekle yükümlüdür. Kullanım süresi aşım bedeli uygulaması, kütüphane hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve diğer kullanıcıların da ödünç alınan materyale ulaşabilmesini sağlamak amaçlıdır. Hakkaniyete uygun olarak, iade için öngörülmüş yasal süreyi aşan kullanıcının, kullanım süresini aşan dönem için materyalin aşınma payına ortak olması da amaçlanmaktadır. Kullanım süresi aşım bedelleri, Üniversite’nin Strateji Daire Başkanlığı hesabına aktarılır. 
   Kullanım süresi aşım bedeli 01.12.2012 tarihinden itibaren materyal başına 0,25 TL/gün ve 30 günü aşan gecikmeler için 0,50 TL/gün olup, bu miktarların değiştirilmesi Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile her zaman mümkündür. 
   Kendisine kullanım süresi aşım bedeli uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden kullanım süresi aşım bedeli miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez. 
   Kullanım süresi aşım bedeli uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde, kullanım süresi aşım bedeli uygulamaya devam edilir; ancak, Daire Başkanlığı’nca gerekli görüldüğü takdirde o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapılabilir. 
   Üniversite öğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen kullanım süresi aşım bedelleri aylıklarından kesilebilir. 
   Karşılıklılık esası uyarınca ödünç verme sisteminden yararlanmaları halinde diğer üniversite öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri hakkında ilgili üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır. 
   Biriken kullanım süresi aşım bedellerinin mazereti yoktur. Üniversitenin, kütüphane kullanıcılarının biriken kullanım süresi aşım bedellerinin tahsili hakkında icrai işlem ve sair yasal işlemleri başlatma hakkı saklıdır.

 

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı 
Madde 15- Bir materyali ödünç alan kişi, materyalde dikkatsiz veyahut kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda o kişinin ödemek zorunda olduğu miktar, Daire Başkanı, 1 kütüphaneci ve 1 satınalma memurundan oluşan Değer Takdir Komisyonunca belirlenir. 
   Değer Takdir Komisyonu, hasar gören ve kullanılamaz hale gelen veya kaybolan materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, yayınevi kataloglarını inceler, materyalin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz ününde bulundurarak değer tespitinde bulunur. 
   Kullanıcı tarafından yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale getirildiği belirlenen materyal hakkında kaybedilmiş materyale ilişkin hükümler uygulanır. 
   Ödünç alınan materyalin kaybedildiği veya 3’üncü fıkra uyarınca hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanması gerektiği hallerde, kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişiden, ödünç aldığı kitap veya materyalin tam ve ciltli bir örneğini/nüshasını temin ve teslim etmesi istenir. 
   Kaybedilmiş materyali ister kullanıcı, isterse kullanıcı adına Kütüphane temin etsin, materyal kütüphaneye ulaşana kadar kullanım süresi aşım bedeli günlük olarak işlemeye devam eder. 
   Kaybedilmiş materyalin temin ve tesliminin mümkün olmaması halinde, Değer Takdir Komisyonunca 2’nci fıkra hükmüne uygun olarak materyalin o günkü rayiç bedeli tespit edilir ve kullanıcıdan yüzde elli fazlasıyla alınır. Ayrıca kullanıcı, Daire Başkanlığı’na materyali temin ve teslim edemeyeceğine ilişkin yazılı bir dilekçe ile başvurduğu tarihe kadar işlemiş olan kullanım süresi aşım bedellerini de ödemekle yükümlüdür. Tahsil edilen paralar Üniversite’nin Strateji Daire Başkanlığı hesabına aktarılır. 
   Değer Takdir Komisyonu, kütüphaneye bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyalin hasara uğratılması ve kaybedilmesi halinde de yukarıdaki esaslar çerçevesinde değer tespiti yapar.  


Demirbaş Kayıtlarından Düşümü Yapılacak Materyaller
Madde 16- Kütüphanede yırtılmış, yıpranmış ve kullanıma sunulamayacak duruma gelen ve bu sebeple demirbaş kayıtlarından düşüm yapılması gereken materyallerin tespiti Demirbaş Düşüm Komisyonu tarafından yapılır. Demirbaş Düşüm Komisyonu; Daire Başkanı, 1 kütüphaneci ve 1 satınalma memurundan oluşur. Demirbaş kayıtlarından düşümü yapılacak materyaller Kütüphane Danışma Kurulu’nun onayına sunulur. 
 

Kullanım Süresi Aşım Bedeli ve Kaybolan Materyalin Tazmini 
Madde 17- Ödünç aldığı kitap veya benzeri materyali en geç ödünç alma süresi sonunda iade etmeyen, tahakkuk eden kullanım süresi aşım bedelini ödemeyen veya kaybettiği materyali 15’inci madde uyarınca temin ve teslim veya tazmin etmeyen kişiye hiçbir şekilde başka materyal ödünç verilmez ve bu kişi hiçbir şekilde kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmaz. 
   Kütüphaneden aldığı materyal ile ilgili yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenciye geçici mezuniyet belgesi ve diploması verilmez. Üniversitenin öğretim elemanları ile personeli ve diğer üniversitenin personeli hakkında kullanım süresi aşım bedeli ve kaybedilen malzemeye ilişkin tazmin miktarının tahsili hususunda bu Yönetmeliğin 14’üncü maddesi hükümleri uygulanır. 
   Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi kütüphane ile ilişiği olan öğrencilerin listesini bağlı bulundukları birimin Öğrenci İşleri Bürosuna gönderir. Bu öğrenciler kütüphane ile ilişiği olmadığını belirten belgeyi Öğrenci İşleri Bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, kendilerine Üniversite kimlik kartı verilmez. 
   Bu işlemler Daire Başkanı’nın koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı’nın işbirliği ile yürütülür.

İlişik Kesme 
Madde 18- Emekli olan, istifa eden, sözleşmesi yenilenmeyen öğretim elemanları ve personel ile mezuniyet veya kayıt silme durumundaki öğrenciler Üniversite Merkez Kütüphanesi başta olmak üzere, bağlı bulundukları birim kütüphanelerinden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Bu durumdaki öğrencilerin isimleri Öğrenci İşleri Bürosu’nca, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bildirilir. Kütüphaneye herhangi bir nedenle borcu olan, üzerinde ödünç yayın bulunanlara, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri süre içerisinde ilişik kesme belgesi verilmez. 
 

Kütüphane Danışma Kurulu ve Görevleri 
Madde 19- Kütüphane Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında; Rektörlük Makamı’nca kütüphanelerden sorumlu kılınan ayrıca 1 öğretim elemanı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’ndan oluşur. 
   Kütüphane Danışma Kurulu her yıl Ocak ayı içinde olağan olarak ve gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun sekreterlik hizmetleri Daire Başkanlığı’nca yürütülür. Kütüphane Danışma Kurulu’nun Görevleri; 
a) Kütüphaneler arasında genel koordinasyon ve işbirliği konularında gözlem ve gerektiğinde önerilerde bulunmak, 
b) Kütüphanelerce verilen hizmetleri izlemek ve bu hizmetlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, 
c) Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan yıllık faaliyet raporunu incelemek, bu faaliyetlere ilişkin görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, 
ç) Daire Başkanlığınca hazırlanan bütçe taslağını incelemek ve konu ile ilgili görüş bildirmek, 
d) Satın alınacak kitap ve diğer her türlü materyal için uygulanacak esaslar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, 
e) Bu Yönergenin hükümlerinin gerektirdiği veya Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Diğer Hükümler 
Madde 20- Üniversitede yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin birer nüshası kütüphanede toplanır. Bu tezler ilgili enstitüler tarafından basılı ve manyetik ortamda Merkez Kütüphane'ye gönderilir. 

Madde 21- Kullanıcı, Daire Başkanlığı tarafından kendisine gönderilecek duyuru, uyarı ve mesajlar ile diğer yazışmalar için kullanılmak üzere Kütüphaneye kaydı esnasında güncel bir eposta adresini Daire Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. Üniversite Kütüphanesi Otomasyon Sisteminde yapılan eposta güncellemesi de sözkonusu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yeterli kabul edilir. Kullanıcının epostasının değişmesinden veya güncel olmamasından doğacak aksaklıklardan kullanıcı sorumlu olup, Daire Başkanlığınca gönderilen epostalar kullanıcıya ulaşmış kabul edilir.  

Yürürlük 
Madde 22- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. İş bu yönerge ile bundan önce 11/01/2002 tarih ve 01/29 sayılı Senato Kararı ile uygulamaya konulan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme 
Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.